Вълшебни приказки

Снежанка и седемте джуджета

Препоръчва се за възраст над 5 год.
14мин
чете се за

Много, много отдавна, насред една зима, когато снежинките се сипели като перушина от небето, млада кралица седяла в покоите си до прозорец с рамка от черен абанос и бродирала. Докато шиела, поглеждала сегиз-тогиз навън и неволно си убола пръста. Три алени капчици кръв покапали на снега и червеното тъй прекрасно седяло на снежната белота, че тя си помислила: „Ах, да си имах детенце беличко като сняг, с бузки, алени като кръв и косица черна като този абанос!“

Скоро кралицата родила дъщеричка бяла като сняг с бузки алени като кръв и косица като абанос. Затова я нарекли Снежанка. А после майката умряла.

Минала година и кралят се оженил за друга жена, която била невиждано красива, но тъй надменна и горделива, че не можела да понася друга да я засенчва по красота. Новата кралица имала едно вълшебно огледало. Тя често сядала пред него и питала:

„Огледало, огледалце на стената
коя е най-прекрасна на земята?“

И всеки път то отвръщало:

„Чудно хубава кралице,
като твойта красота,
няма друга по света.“

След тези думи тя оставала доволна, защото огледалото винаги казвало истината.

Но малката Снежанка ден след ден растяла от хубава по-хубава. На седем години била омайна като летен ден и по-красива даже от кралицата.

И когато веднъж кралицата попитала огледалото:

„Огледало, огледалце на стената
коя е най-прекрасна на земята?“

то отвърнало:

„До вчера ти кралице
бе първа хубавица,
но с дивна красота
в палата засия
малката Снежанка
стократно по-омайна
от всички на света.“

Тези думи тъй разгневили кралицата, че направо прежълтяла от завист и яд.

„Кралицата така се разгневила, че направо пожълтяла от яд.“

От този час нататък щом видела Снежанка, сърцето ѝ се вкочанявало и с всеки ден намразвала момичето все повече и повече. Злобата и завистта ѝ тъй се разгорели, че нямала покой ни денем, ни нощем. Накрая извикала придворния ловец и му заповядала:
– Отведи детето в гората. Повече не ща да го виждам. Ще го убиеш и за доказателство ще ми донесеш нейния бял и черен дроб.

Покорният ловец отвел момичето в гората, но щом измъкнал ножа, то се разплакало и замолило:
– Ах, добри ловецо, пощади ме! Ще избягам в дивата гора и никога няма да се върна.
Тези думи смекчили сърцето на ловеца, пък и съвършената ѝ красота го трогнала дълбоко. Съжалил я и рекъл:
– Бягай с все сили, клето дете! – но в същото време си мислел: „Дивите зверове скоро ще те разкъсат.“
И все пак сякаш камък му паднал от сърцето, защото не той щял да я погуби. В този миг край тях минал един млад глиган. Ловецът го хванал и го заклал. Извадил му черния и белия дроб и ги занесъл на кралицата като доказателство. Тя накарала готвача да ги сготви и злосторницата ги изяла, като мислела, че са на Снежанка.

Горкото дете останало сам-само в огромната гора, без да знае накъде да поеме. Хукнало като лудо през острите камъни и бодливите драки, а дивите зверове подскачали край него, без да го закачат. Тичало и тичало, докато краката му докрай премалели и взело да се смрачава. Тогава измежду дърветата се провидяла малка къщурка и момиченцето влязло вътре да си почине.

Там всичко било мъничко, но удивително спретнато, уютно и деликатно. В средата стояла мъничка маса с бяла покривка и седем малки чинийки. До всяка имало лъжичка, ножче и виличка, а също и седем мънички чашки. До стената били подредени в редичка седем малки легла, застлани с белоснежни чаршафи.

Снежанка била и гладна и жадна. Хапнала по малко хляб и зеленчуци от всяка чинийка, пийнала по капка две вино от всяка чашка, защото не щяла да лиши някой от цялата му вечеря. А после, понеже била смазана от умора, легнала в едно легло, но ѝ било неудобно, пробвало друго – то било дълго, третото твърдо, четвъртото късо, петото високо, шестото ниско, ала седмото сякаш било направено специално за нея. Тя се отпуснала и заспала, като не забравила да си каже първо молитвата.

Когато паднала нощта, в къщурката се върнали нейните обитатели – седемте джуджета, които копаели злато в планините. Те си запалили седемте малки свещички и щом светнало, веднага разбрали, че някой е бил вътре, защото всичко било разместено, а не подредено, както било оставено.

Първото джудже попитало:
– Кой е сядал на стола ми?
Второто:
– Кой е ял от чинията ми?
Третото:
– Кой е чупил от хляба ми?
Четвъртото:
– Кой е ял от вечерята ми?
Петото:
– Кой ми е пипал лъжицата?
Шестото:
– Кой е рязал с ножа ми?
Седмото:
– Кой ми е пил от чашата?

Тогава първото се огледало и като видяло, че чаршафите му малко са смачкани, възкликнало:
– Кой е лежал в леглото ми?
Дотичали другите да погледнат леглата си и също завикали:
– Някой е лягал в леглата ни!
Седмото джудже видяло заспалата Снежанка в леглото си, извикало останалите и всички се смаяли, когато вдигнали седемте свещи и светлината паднала върху малкото момиченце.
– Мили Боже! Мили Боже! – заахкали те. – Вижте само колко красиво дете!

„Мили Боже! Вижте колко красиво дете!“

Те толкова се зарадвали, че изобщо не я събудили. Оставили я да се наспи, а седмото Джудже спало при всеки от своите другари по един час и така минала нощта.

Щом пукнала зората, Снежанка се събудила и много се уплашила, когато видяла седемте джуджета. Но те били мили и дружелюбни. Попитали я как се казва.
– Снежанка – отвърнала тя.
– Защо си дошла у дома? – попитали те.
И тя им разказала как нейната мащеха искала да я погуби, а ловецът я пожалил, как цял ден тичала в гората и накрая намерила тяхната къщичка.
Щом свършила, джуджетата предложили:
– Ако си съгласна да шеташ и готвиш, да миеш и чистиш, да оправяш леглата, да шиеш и плетеш и да държиш къщата спретната, може да живееш с нас и нищо няма да ти липсва.
– Да – отвърнала Снежанка, – съгласна съм и съм ви много благодарна.
Тя останала да живее при тях и усърдно се грижела за цялата къща.

Сутрин джуджетата отивали в планините да търсят злато и сребро, а вечер се връщали вкъщи и вечерята ги очаквала.

„Вечер се връщали и вечерята ги очаквала.“

Денем девойката оставала сама, затова добрите джуджета ѝ напомняли често:
– Пази се от твоята мащеха – скоро тя ще разбере, че си тука. Затова не пускай никого вкъщи.

Кралицата, понеже мислела Снежанка за мъртва, вярвала, че пак е най-красива на света. Затова един ден седнала пред огледалото и го попитала:

„Огледало, огледалце на стената
коя е най-прекрасна на земята?“

то отвърнало:

„До вчера ти кралице
бе първа хубавица,
но сред горската дъбрава
при седемте джуджета
Снежанка засия
стократно по-омайна
от всички на света.“

Този отговор направо я стъписал! Но тя добре знаела, че огледалото никога не лъже. Разбрала, че ловецът я е измамил и Снежанка още е жива. Мислила, мислила и накрая измислила как да я погуби, защото завистта, че вече не е най-красива, не ѝ давала мира. И ето какво направила – почернила си лицето и се преоблякла като жената на стария продавач. Станала напълно неузнаваема. Маскираната измамница прекосила седемте планини до къщурката на седемте джуджета, потропала на вратата и се развикала:
– Чудни стоки продавам! Чудни стоки продавам!
Снежанка надникнала през прозореца и отвърнала:
– Добър ден, добра жено. Какво продаваш?
– Чудесни неща, дъще! – отвърнала тя. – Връзки за корсети във всички цветове.
И тя извадила един прекрасен чифт от шарена коприна.

„Ще отворя на тази честна жена – рекла си Снежанка, отключила и се спазарила за връзките.“
– Мила моя, ако знаеш само как ще ти отиват! – възкликнала старицата. – Дай да ти ги сложа.

„Мила моя, ако знаеш как ще ти отиват!“

Без да подозира нищо, Снежанка позволила, а старицата тъй сръчно и силно затегнала връзките, че дъхът на момичето секнал и тя паднала като мъртва.

„Сега вече – рекла си злосторницата, докато бързала към двореца, – пак съм най-красива от всички!“

Привечер, скоро след като преоблечената продавачка си заминала, седемте джуджета се прибрали и много се изплашили, като заварили милото момиче простряно на пода, без да мърда и да диша, сякаш е мъртво. Вдигнали я и щом забелязали, че е пристегната твърде силно, срязали връзките на парчета. Тя веднага си поела дъх и полека-лека се съвзела. Когато джуджетата научили какво е станало, казали:
– Тази старица не е била коя да е, ами злата ти мащеха. Трябва по-добре да се пазиш и на никого да не отваряш, когато ни няма.

През това време кралицата се прибрала в покоите си, седнала пред огледалото и повторила вълшебните думи:

„Огледало, огледалце на стената
коя е най-прекрасна на земята?“

то отвърнало както преди:

„До вчера ти кралице
бе първа хубавица,
но сред горската дъбрава
при седемте джуджета
Снежанка засия
стократно по-омайна
от всички на света.“

Щом чула това, всичката ѝ кръв нахлула в сърцето, защото била бясна от яд, че Снежанка се е спасила.
„Този път – заканила се тя – ще измисля нещо, което наистина ще я погуби.“

С черна магия, която владеела добре, сътворила един отровен гребен и се предрешила като стара вдовица. Прекосила седемте планини и отишла право пред къщурката на Джуджетата, потропала на вратата и се развикала:
– Хубави стоки продавам! Хубави стоки продавам!
Снежанка надникнала и отговорила:
– Върви си по пътя, защото няма да ти отворя.
– Добре, добре, но все пак може да погледаш – отвърнала старицата и ѝ подала отровното гребенче.
Щом девойката го зърнала, толкова го харесала, че се оставила да я увещаят и отворила вратата. Когато го купила, старицата рекла:
– Сега нека ти среша хубаво косата – и Снежанка приела.
Едва минал гребенът през косата и отровата подействала – девойката се свлякла безчувствена на земята.

„Ти, омайна хубавице, свършено е с тебе“

– Ти, неземна хубавице – провикнала се злата кралица, – свършено е вече с тебе.
И след тези думи си заминала.

За късмет скоро паднала нощта и седемте джуджета се прибрали. Щом видели Снежанка да лежи като мъртва, веднага се досетили, че това е дело на кралицата. Потърсили внимателно и открили отровния гребен. Щом го извадили, девойката в миг се свестила и разказала какво било станало. Те отново я предупредили колко опасна е нейната мащеха и пак ѝ напомнили да не отваря на никого.

През това време кралицата се прибрала и отново седнала пред вълшебното огледало.

„Огледало, огледалце на стената
коя е най-прекрасна на земята?“

то отвърнало както преди:

„До вчера ти кралице
бе първа хубавица,
но сред горската дъбрава
при седемте джуджета
Снежанка засия
стократно по-омайна
от всички на света.“

Щом чула думите на огледалото, цялата се разтресла от ярост и с треперещ глас изкрещяла:
– Ще убия Снежанка, ако ще това да ми коства живота!

После се затворила в една скришна стая, където никой не можел да влиза и направила една ябълка с най-страшната и неуловима отрова. Отвън тази ябълка изглеждала неустоимо зачервена, та щом я видиш, да ти се наслюнчи устата, но хапнеш ли от нея – умираш веднага. Щом ябълката станала готова, кралицата пак си боядисала лицето и се преоблякла като селянка. Прекосила седемте планини и отишла до къщурката на седемте Джуджета.

Потропала на вратата, а Снежанка подала навън глава и казала:
– Не мога да пускам никого вътре, седемте джуджета не дават.
– Толкова по-зле за мене – рекла мнимата стопанка, – исках да се отърва от тези ябълки, но ето, поне мога да ти дам една.
– Не – отвърнала Снежанка, – не мога нищо да взимам.
– Какво! Да не мислиш, че са отровни!? – засмяла се старицата. – Виж сега, ще срежа ябълката на половини. Ти хапни червената, а другата е за мене. Но ябълката била тъй изкусно направена, че само червената част била отровна.
На Снежанка много ѝ се дощяло да опита разкошната ябълка и щом видяла старицата да яде, не устояла, протегнала ръка и взела отровната половина. Едва хапнала и се простряла мъртва на пода. Кралицата я погледнала със светнали очи, изсмяла се лудо и възкликнала:
– Бяла като сняг, червена като кръв, черна като абанос! Този път джуджетата няма как да те събудят.

Когато седнала отново пред огледалото и попитала:

„Огледало, огледалце на стената
коя е най-прекрасна на земята?“

то отвърнало:

„Чудно хубава кралице,
като твойта красота,
няма друга по света.“

Най-сетне завистливото ѝ сърце намерило покой, колкото едно зло и завистливо сърце изобщо може да намери.

Когато малките джуджета се прибрали вечерта у дома, заварили Снежанка бездиханна на пода, напълно умряла. Вдигнали я и опитали да намерят нещо отровно по нея. Развързали ѝ корсета, разресали ѝ косата и я измили с вино и вода. Но всичко излязло напразно – скъпото дете сега наистина било мъртво.

Тогава я положили на смъртно ложе, насядали край нея и три дена седемте джуджета плакали и я оплаквали безспирно. Приготвили се да я погребат, но тя все още изглеждала като жива и даже розовите ѝ бузки не избледнявали, затова си казали:
– Не може да я заровим в черната земя.
Джуджетата направили от планински кристал един прозрачен ковчег, за да се вижда от всички страни и със златни букви изписали името ѝ, като добавили, че е кралска дъщеря. После качили ковчега навръх планината и всеки ден един от тях бдял над него. Дори птичките тъгували за Снежанка. Първа долетяла совата, после враната и накрая един гълъб.

Дълго време Снежанка лежала в ковчега, без да се променя – приличала на заспала, защото още била бяла като сняг, с бузки алени като кръв и коси като абанос.

Веднъж един кралски син замръкнал в гората и останал да нощува при джуджетата. Там, на планинския връх, той видял ковчега с положената в него чудна хубавица и прочел златния надпис. Гледал я, гледал я и накрая помолил джуджетата:
– Дайте ми този ковчег, ще ви платя колкото искате.
А те отвърнали:
– Не бихме го продали за всичкото злато на света.
– Тогава ми го подарете – отвърнал принцът, – защото не мога да живея без Снежанка. Ще я почитам и обичам като своя любима.
Тези думи трогнали джуджетата, съжалили го и му дали ковчега. Принцът заповядал на слугите си да го отнесат на рамене. Но както го носели, те се спънали в едно коренище и от сътресението парченцето отровна ябълка изпаднало от гърлото на Снежанка. Скоро тя отворила очи, повдигнала стъкления капак и попитала:
– Мили Боже, къде съм?

„Мили Боже, къде съм?“

Преливащ от радост, принцът възкликнал:
– При мен! – разказал ѝ какво се било случило и накрая завършил с думите – Обичам те повече от всичко на света. Ела с мен в бащиния ми дворец и стани моя жена.
Снежанка приела и тръгнала с него. Щом пристигнали, двамата се венчали в нечуван разкош и великолепие.

Безбожната мащеха на Снежанка също получила покана за сватбата. Натъкмила се в най-прекрасните си дрехи, седнала пред огледалото и попитала:

„Огледало, огледалце на стената
коя е най-прекрасна на земята?“

а то отвърнало:

„До вчера ти кралице
бе първа хубавица,
но с дивната си красота
младата невеста засия
стократно по-омайна
от всички на света.“

При тези думи злата жена изкрещяла страховито проклятие и тъй се изплашила, че едва се съвзела. Първо решила да не ходи на сватбата, но за нея нямало мира – искала непременно да види младата кралица.

Щом влязла в двореца и зърнала булката, познала Снежанка и така побесняла, че хукнала нанякъде и никой повече не я видял.

КРЕДИТ: „Little Snow White“, по „Schneewittchen“ Jacob and Wilhelm Grimm; ИЛЮСТРАЦИИ: Carl Offterdinger, 1884 г; ПРЕВОД & АДАПТАЦИЯ: Л.Петкова, © prikazki.eu 2023 г;

БЕЛЕЖКА: Предложената тук версия е адаптирана и са внесени следните две промени:
1. Изпуснат е епизодът, в който злата кралица кара своя готвач да осоли и сготви белия и черния дроб, донесени от ловеца, и ги изяжда, като мисли, че са на Снежанка.
2. Оригиналният край на приказката:
„Щом влязла в двореца и зърнала булката, кралицата разпознала Снежанка. Обзета от ужас и страх, стояла в залата без да може да мръдне. С машата слугите донесли чифт железни пантофки, нажежени на огнището до бяло и ги сложили пред нея. Накарали я да ги обуе и да танцува, докато накрая се свлякла мъртва на земята.“

prikazki.eu