Вълшебни приказки

Слънчовото яйце

Препоръчва се за възраст над 3 год.
7мин
чете се за

В кухината на едно старо дърво живееше малка горска фея, която много обичаше да танцува. През пролетта изпълняваше танца „Слънчице, добре дошло!“, през есента – „Носят се жълтите листа!“, а през зимата – „Сипе се белият сняг!“. Танцуваше и танцуваше, докато накрая така се изтощаваше, че едва пропълзяваше в хралупата си и заспиваше.

През лятото се случват толкова неща, тъй интересни и забавни, че много-много време за танцуване не ѝ оставаше. Всички горски птици бяха нейни приятелки. Ако случайно зърнеше паднало яйце в мекия мъх, тя бързо го отнасяше на разтревожената майка. Всички пойни птички много я обичаха и пееха за нея най-сладките си песни.

Един ден, докато се разхождаше из гората, малката фея намери нещо голямо, кръгло и оранжево да лежи на земята.

– Какво огромно яйце! – възкликна тя. – Откъде ли е паднало?!

Тя вдигна очи и точно над главата си видя как слънчев лъч проблесна през една дупка в облаците.

– Аха, сега ми е ясно! Горкото слънце е загубило яйцето си и не може да го види през облаците – промълви тя и хукна да съобщи новината на нейния приятел Шишарко.

Шишарко лежеше на едно клонче. Той винаги се закачаше с хората и щом я видя, метна по нея една борова шишарка, която едва не я събори.

– Глупак такъв! – разсърди се феята. – Ще се оплача на Белобрадко, ако това се повтори!
Белобрадко беше стар гном, пазителят на дърветата, и Шишарко се страхуваше единствено от него.

– Дрънкало такова! – отвърна ѝ Шишарко.
– Може пък и да не му кажа! – обиди се малката фея. – Но и на тебе няма да кажа тайната си!
И тя хукна нататък.

Шишарко скочи от дървото и се втурна след нея. По пътя грабна една сламка и остра борова игличка.

Искаше да я почерпи с пресен брезов сок, за да се сдобрят, макар че нямаше право да дупчи брезите. Белобрадко строго беше забранил.

Горската фея забърза към блатото. Там живееше Веселата Жаба, която се смееше за щяло и нещяло. Тя държеше малко ресторантче, което също се казваше „Веселата Жаба“. Когато феята дотича, там обядваха един охлюв и един гущер, а приятелят на стопанката, Тъжния Жабок, чакаше да му сервират.

– Феичке, какво да бъде – прясно хайверче от уклейки или салатка кълцан ръждавец? – попита Веселата Жаба. – Имам и задушено с живовляк!
– О, благодаря, но не съм гладна. Сутринта закусих цял лист блатна детелина и ми тежи още – отвърна феята. – Имам важни новини! Чуйте само – слънцето е снесло яйце, което се изтърколило от гнездото право в нашата гора. Елате да видите!

Веселата Жаба си рече, че това е адски смешно и за малко да се задуши от смях. Добре, че Тъжния Жабок я тупна по гърба.

Феята хукна да им покаже яйцето и всички се спуснаха след нея. Дотича и Шишарко със своя приятел. Всички ахнаха, когато видяха яйцето.

– Само си помислете – размечта се феята, – ако скоро се излюпи, ще си имаме наше малко слънце в гората!
– Дано това не се слчи – забуха бухалът от дървото си. – Ако свети денонощно, ще трябва да се преместя. Бу-ху, бу-ху!
– Сигурно отвътре е много горещо – заяви Шишарко, – нали знаете, че вътре в слънцето пламти огън.
Ето че докуцука при тях и Белобрадко.
– Какво става? – попита той.
– Това яйце е на слънцето! – отвърна Шишарко.
– Бу-ху, бу-ху. Скоро ще подпали гората – добави бухалът.
– Трябва да му попречим! Веднага! – възкликна Белобрадко.

– Най-добре ще е ако… а-ха-хах… – избухна в смях Веселата Жаба.
Тя искаше да каже, че е най-добре да се излюпи в потока, но като си представи как нажеженото яйце ще засъска във водата, тъй я досмеша, че не можа да се спре.
– Няма нищо смешно! – пресече я Белобрадко. – Всеки трябва да помогне. Ще изтърколим яйцето във водата.
– Черупката дори не е топла – обяви гущерът, след като внимателно я подуши.
– Ура! – викна Шишарко. – Това не е яйце ами футболна топка! – и здраво я изрита.
– Я не ми ритай яйцето! Ще повредиш пиленцето вътре! – сопна му се феята.
Но Белобрадко вече бе грабнал Шишарко за ухото:
– Ако още веднъж пипнеш яйцето, ще си получиш заслуженото! – закани се той.
В този миг катерицата гризна яйцето и се изкатери по дървото:
– Пфу! – изплю отгоре коричката. – Отвратително!
– Внимавай с яйцето ми! – викна изплашено феята и при нейния вик долетя една чинка да разбере какво става.
– Вижте какво – рече птичката, – това не е яйце, ами южен плод, който се нарича портокал. В топлите страни растат с хиляди – толкова много, колкото шишарките по нашите ели. Това го знам от прелетните птички. Имат сок, който също е оранжев и е много вкусен.
– Сок ли каза? – ахна Шишарко и се стрелна към оранжевата топка. С острата си борова игличка проби дупка в кората, мушна сламката и засмука.
– Ооо, добър е! – заяви той и облиза устни. – Досега не бях пил нещо тъй вкусно.
– Какви ги вършиш! – викна ядосано Белобрадко.
Шишарко веднага подаде сламката на стария гном да опита и той. После раздаде сламки на другите и всички се наредиха край оранжевата топка. Смучеха и повтаряха:
– Ммм, колко вкусно!

Веселата Жаба едва успя да го опита, защото Шишарко я изгъделичка по ребрата и сокът излезе от устата ѝ. Когато спря да се смее, тя предложи:
– Слушай, феичке, може да ядеш безплатно цяла година, ако ми дадеш това буре със сок за ресторанта.
В този миг над тях прелетя една сврака, плесна с криле и изграчи. Всички се разбягаха изплашени. Внезапно птицата се спусна, сграбчи с нокти портокала и отлетя към гнездото си.

Малките сврачета отвориха широко човки, но майка им беше твърде лакома, за да им даде дори да опитат. Глътна целия портокал, но той ѝ се запря в гърлото и едва не я удуши. После тъй я боля, че цяло лято ходи с превързана шия и не можа ни веднъж да изграчи, като награда за лакомията ѝ.

Когато свраката отнесе портокала, малката фея избухна в сълзи.
– Не плачи, феичке – зауспокоява я дроздът. – Ако искаш, наесен може заедно да идем в топлите страни, където зрелите портокали висят по дърветата. Толкова си лекичка, че лесно ще те отнеса на гърба си.

При тези думи лицето на феята светна и тя се понесе в танц из цялата гора с тази песен:
– Отивам в слънчевите земи! Отивам в слънчевите земи!

Когато есента настъпи, феята отлетя с дрозда на юг.

Там тя радостно тичаше под слънцето и скоро се сприятели с пеперудите, почти толкова колкото с птичките в нейната гора. Щом огладнееше, тя мушваше сламка в някой едър портокал и си пийваше сок. Лимоните бяха много по-кисели, затова дори не ги докосваше.

Та ако някой ден улучиш някой не тъй сочен портокал, да знаеш че феята е пийнала от него. Надявам се, че няма да се сърдиш много-много за две-три малки глътки портокалов сок.

Макар че феята много харесваше топлите страни, ден след ден тя подканваше слънцето:
– Слънчо, моля те, побързай да огрееш и нашата гора, та да настъпи по-скоро пролетта.

Защото първо трябваше да дойде пролетта, за да потеглят с дрозда към дома. Беше обещала да се върне, защото горските анемонии нямаше да се покажат, ако не ги извика със своя танц „Слънчице, добре дошло!“

Белобрадко и Шишарко тъгуваха за нея. Често-често гномът ходеше да провери дали дроздът не се е върнал, а после мърмореше под нос:
– Не ставай глупак, отде-накъде дроздът ще долети посред зима!
Но дори когато всичко бе покрито със сняг, не спря да проверява.

Когато феята най-сетне пристигна всички толкова се зарадваха, че я наобиколиха с весел смях и заскачаха от радост.

Ала цялата тази горска история започна много по-рано – едно момченце, което се казваше Ласе, отиде в гората за диви ягоди и докато береше, портокалът падна от кутията му за храна на земята.

КРЕДИТ: Преразказ по „Solägget“, 1932; АВТОР: Elsa Beskow; ИЛЮСТРАЦИИ: Elsa Beskow; ПРЕРАЗКАЗАЛ: Л.Петкова, © prikazki.eu 2023 г;

prikazki.eu