Вълшебни приказки

Рибата-пери

Препоръчва се за възраст над 5 год.
7мин
чете се за

Живял някога беден рибар на име Мохамед, който денем ловял риба, а вечерта я продавал. Веднъж тежко се разболял и когато изгубил последната си надежда за живот, помолил жена си никога да не разкрива на сина им как баща му си е изкарвал прехраната.

Рибарят починал. Минало време, момчето пораснало и трябвало да си избере занаят. Какво ли не опитало, но нищо не му прилягало. По някое време и майката се споминала, а момъкът останал сам-самичък на света, бедстващ, без храна и пукната пара. Един ден той слязъл в мазето с надежда да открие нещо, което може да продаде.

Докато ровел из вехториите, попаднал на старата рибарска мрежа на баща си. Щом я видял, разбрал, че е син на рибар, нарамил мрежата и отишъл в морето. Първите му опити в рибарството били възнаградени със скромен успех – извадил две риби – едната продал и си купил въглища и хляб, а другата изял. И понеже за пръв път си легнал с пълен стомах, решил че ще стане рибар.

Един ден момъкът хванал толкова прекрасна риба, че му досвидяло за нея. Не пожелал ни да я продава, ни да я изяде. Занесъл я у дома, изкопал едно езерце и пуснал рибата да плува. Легнал си, без да вечеря и понеже бил гладен, станал рано сутринта и се отправил към морето.

Когато се върнал вечерта, останал изумен, защото заварил цялата къща изметена и светнала от чистота. Решил, че това е дело на добрите му съседи и се помолил на Аллах да ги благослови. Сутринта станал както обикновено, порадвал се на прекрасната си риба и отишъл на работа. Вечерта отново заварил дома си чист и красиво подреден. Порадвал се на рибката и се отправил към кафенето, за да разпита кой му помага в домакинството. Един човек забелязал замисления младеж и попитвал какво му е. Когато момъкът разказал цялата история, човекът попитал къде държи ключа и кой остава в къщата, докато него го няма. Младежът отвърнал, че винаги носи ключа в себе си и в дома му няма друго живо същество, освен една риба. Тогава човекът го посъветвал на другия ден да се престори, че отива на работа и тайно да наблюдава какво става.

Момъкът така и направил. На сутринта се престорил, че заминава на работа, отворил вратата и отново я затворил, а после се скрил в къщата. Не щеш ли, рибата изскочила от езерцето и се разтръскала. Виж ти! В миг се превърнала в чудна хубавица.

„Младежът сграбчил рибешката кожа.“

Младежът бързо грабнал рибешката кожа и я метнал в огъня.
– Не биваше да правиш това – укорила го девойката. – Но стореното, сторено – белята не може да се поправи.

Щом се видяла свободна, девойката приела да се омъжи за рибаря и двамата взели да се готвят за сватбата. Ала който видел девойката, оставал смаян от неземната ѝ красота. Понесла се мълва, че тази хубавица заслужава да стане жена на падишаха.

Новината стигнала до ушите на падишаха и той заповядал да доведат девойката при него. Щом я зърнал, безумно се влюбил и решил да се ожени за нея. Извикал младежа и му рекъл:
– Ако за четирийсет дни ми построиш палат от злато и брилянти в средата на морето, няма да ти преча да се ожениш за момичето. Ако не успееш, аз ще се оженя за нея.
Покрусен от мъка, младежът се върнал у дома разплакан.
– Защо плачеш? – попитала девойката.
Той ѝ разказал за заповедта на падишаха, а тя отвърнала развеселена:
– Не плачи, ще се справим. Иди там, където ме хвана и метни един камък в морето. Ще се появи един арабин, който ще попита: „Какво ще заповядаш, господарю?“ Ти му кажи, че аз изпращам много здраве и искам една възглавница. Той ще ти даде една, а ти я хвърли там, където падишахът иска да се издигне палата. После си ела у дома.

Младежът изпълнил всичко и на следващия ден на мястото, където метнал възглавницата, от морето се издигал чуден палат, по-красив от онзи, който искал падишахът. Зарадван, той забързал да доложи на владетеля, че е изпълнил задачата.

Но вместо награда, падишахът поискал и кристален мост до новия палат. Младежът пак се върнал разплакан. Когато девойката научила каква е новата му мъка, казала:
– Иди пак при арабина и му поискай една дълга точилка. Когато ти я даде, хвърли я в морето пред двореца.

Младежът сторил всичко и когато вдигнал очи, видял пред себе си прекрасен мост от планински кристал. Веднага отишъл при падишаха и рекъл, че е изпълнил желанието му.
– Твоето трето изпитание – рекъл коварният падишах – е да нагласиш такава трапеза, че целият народ да се нахрани до насита и да остане излишък.

Младият рибар се върнал у дома, потънал в тъжни мисли. Девойката го попитала какво се е случило. Щом чула какво е поискал падишахът, тя рекла:
– Иди при арабина и поискай мелничка за кафе, но внимавай да не я завъртиш, докато се връщаш у дома.

„Внимавай да не завъртиш мелничката по пътя за дома!“

Младежът взел от арабина мелничката, но без да ще я завъртял няколко пъти. В миг десетина чинии с най-отбрани ястия изпаднали на пътя. Той ги събрал и се прибрал у дома.

В уречения ден целият народ се стекъл в дома на рибаря. Всеки гост получил толкова храна, колкото поискал и въпреки това останала още много неизядена.

Но и това не стигнало на безсърдечният падишах. Той заповядал на младежа да измъти магаре от яйце. Младежът разказал на девойката последното поръчение на падишаха и тя го пратила да вземе от арабина три яйца и да ги донесе у дома. Той взел яйцата, но по обратния път, без да ще, счупил едното.

„От яйцето изскочило едно магаре и заритало като лудо!“

В миг от него изскочило едно магаре, заритало като лудо и после се бухнало в морето, та никой повече не го видял. Младежът се върнал у дома с двете яйца.
– Къде е третото? – попитала девойката.
– Счупи се – отвърнал младежът.
– Трябваше повече да внимаваш – рекло момичето, – ала станалото – станало, не може да се поправи.

Младежът занесъл яйцата при падишаха и помолил да му донесат една пейка. Качил се и метнал двете яйца на земята. В миг изскочили две магарета, заритали бясно падишаха, който напразно опитвал да избяга. Младежът скочил и го спасил, а магаретата хукнали и се гмурнали в морето.

Докрай отчаян, че вече не може да намери непосилна задача за младежа, падишахът поискал да му доведе бебе на един ден, което може да ходи и да говори. Без да се стряска девойката накарала младежа да иде при арабина и да предаде много здраве от нея. После да каже, че тя иска да види новороденото бебе на сестра си. Момъкът призовал арабина и предал съобщението. Арабинът отвърнал:
– Детето е само на един час. Майка му може да не иска да го остави. Почакай малко и ще се опитам да направя каквото мога.

Скоро арабинът се върнал заедно с току-що родения племенник на девойката. Щом детето видяло рибаря, радостно възкликнало:
– Нали отиваме при леля?
Младежът отишъл с детето у дома и щом видяло девойката, със силен вик „Лельо-о!“ се втурнало да я прегръща. После младежът завел детето при падишаха.

Когато детето го видяло, пристъпило напред, здраво го цапардосало по лицето и извикало:
– Как е възможно да се вдигне палат от злато и брилянти за четирийсет дни? Да се построи мост от планински кристал за същото време? Да се роди муле от яйце?

„При всяка дума, детето здраво налагало падишаха.“

При всяка дума, детето здраво налагало падишаха и накрая владетелят викнал на младежа, че може да задържи годеницата си, само и само да го отърве от ужасното бебе. Младежът върнал детето у дома. Оженил се за хубавицата и сватбеното тържество продължило четирийсет дни и нощи.

Три ябълки се изтърколиха от небето: първата е твоя, втората на разказвача, третата за Айден. Ще познаеш ли коя е за мен?

КРЕДИТ: „The Fish-Peri“ – Forty-four Turkish fairy tales; АВТОР: Dr. Ignácz Kúnos; ИЛЮСТРАЦИИ: Willy Pogany; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2023;

prikazki.eu