Басни & Истории за животни

Лъвът и козата

Препоръчва се за възраст над 3 год.
2мин
чете се за

Имало едно време стадо кози, които всеки ден ходели в джунглата на паша. Веднъж по здрач поели към дома, но една стара коза била твърде уморена и изостанала. Скоро се спуснала нощта и тя се загубила. Решила да се приюти в една пещера, която забелязала наблизо.

Тъкмо прекрачила вътре и се вцепенила от страх – срещу нея стоял свиреп лъв. Сърцето ѝ силно заблъскало, но тя бързо се окопитила и трескаво заобмисляла какво да прави. „Ако побягна – рекла си тя, – лъвът веднага ще ме хване. Но ако събера смелост, може и да оцелея.“

Без да покаже и капчица страх, тя тръгнала направо към лъва. Той смаяно я гледал и взел да се чуди какво да прави с тази коза, тъй различна от цялото козешко племе. Никоя от тях не смеела дори да го погледне, освен това странно животно, което срещал за първи път.
– Коя си ти, старице?
– Аз съм царицата на козите – отвърнала тя. – Отдадена съм на Бог Шива и всяка година в негова чест трябва да поглъщам сто тигъра, двайсет и пет слона и десет лъва.

Щом чул тези думи, лъвът се смутил. Той повярвал, че наистина козата се кани да го изяде, затова се шмугнал ловко покрай нея, смотолевил, че ще иде да измие лицето си на близката река и избягал.

Не щеш ли, по пътя го срещнал чакала. Той видял колко уплашен е царят на животните и попитал какво става. Лъвът разказал за срещата в пещерата и думите на странното животно, което удивително много приличало на коза, но изобщо не било кротко.

Чакалът бил много умен и веднага се досетил, че лъвът се е хванал на хитрините, които съчинила старата немощна коза, за да се спаси от зъбите на лъва.
– Успокой се! Хайде да се върнем в пещерата и заедно ще си устроим богата вечеря с тази преструвана! – рекъл той.
Лъвът се съгласил и двамата тръгнали обратно.

Щом козата ги видяла, веднага разбрала, че това станало заради лукавия чакал. Но и сега не загубила кураж. Смело пристъпила към тях и властно рекла на чакала:
– Така ли мислиш да ми служиш? Наредих да ми докараш десет лъва и да ги излапам наведнъж, а ми водиш само един. Сега тебе ще изям!

Щом чул това лъвът, помислил, че чакалът го е надхитрил. Побеснял от гняв, нахвърлил се и го разкъсал на парчета.

В суматохата козата се измъкнала от пещерата и се спасила от лапите на лъва.

ПРЕВОД: Лорета Петкова, – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu