Битови приказки

Хитър Петъркратки приказки

Препоръчва се за възраст над 9 год.
5мин
чете се за

Десет гроша

Хитър Петър и селският чорбаджия се заварили в банята. Щом се изкъпали, чорбаджията наметнал чаршафа, изпъчил се и се тупнал по гърдите:
– Петре, като ме гледаш тъй гол, колко ме оценяваш?
– Хм, колко ли? Десет гроша!
– Глупак! – разсърдил се чорбаджията. – Само чаршафът струва десет гроша!…
– Та аз само него смятам! – отговорил Хитър Петър.

Да не си гледа срама

Покъщнината на Хитър Петър била бедна: до огнището се мъдрело едно гърне, на водника висели две котлета, на полицата имало наредени три-четири писани пръстени паници, а до леглото в ъгъла седял големият сандък с дрехите на стопаните.

В Петровото село имало един крадец. Веднъж Хитър Петър забелязал, че крадецът се сниша наоколо и дебне да влезе в къщата му.

Петър се скрил в сандъка и зачакал. След малко крадецът се вмъкнал в стаята, претършувал тук-там, но нищо не му хванало око. „Навярно в сандъка ще намеря нещо!“ – си казал той и повдигнал капака.

В това време Петър се изправил насреща му.
– А, ти тука ли си бил? – стъписал се изненадан крадецът.
– Скрих се, да не си гледам срама – усмихнал се Петър. – Знаех, че нищо няма да ти хареса в моя дом…

Славей и пуяк

Хитър Петър занесъл на пазара да продава един пуяк. Наблизо до него застанал друг продавач. Той държал хубав кафез, а в кафеза подскачало и пеело малко славейче.

Един човек спрял, послушал песента на птичето и запитал продавача:
– Колко искаш за славейчето?
– Половин жълтица! – отговорил скромно продавачът.
– Не е скъпо. Хубаво пее! – казал човекът и започнал на око да оценява пуяка.
– А ти колко искаш за пуяка? – попитал той Петър.
– Пет жълтици! – отговорил Петър и го погледнал право в очите.
– За пет жълтици, байно, ще купя двайсет пуяка като твоя! – засмял се купувачът.
– Щом оценяваш това малко птиче половин жълтица, аз колко да искам за моя охранен пуяк? – поклатил глава Петър. – Пуякът има сто пъти повече месо от славейчето.
– Славеят е едно, а пуякът – друго. Те не бива да се сравняват! – започнал да доказва купувачът. – Чуй славейчето как хубаво пее…
– Е! – засмял се и Хитър Петър. – Славейчето пее, а пуякът мълчи. А нали знаеш: говоренето струва сребро, мълчанието – злато…

Торбата с шегите

От малък Хитър Петър обичал да се шегува. Един ден Настрадин Ходжа срещнал момчето на улицата и го закачил:
– Петърчо, кажи ми някоя шега.
– Ще ти кажа, ходжа, но почакай тук, ще изтичам до дома да си взема торбата с шегите! – засмял се Петър, подскочил на куц крак и кривнал в съседната улица.

Настрадин чакал половин час, чакал цял час и все поглеждал откъде ще се зададе момчето. В това време минал един селянин и го запитал:
– Ходжа, какво чакаш тук?
– Чакам Петърчо да си донесе торбата с шегите – смънкал Настрадин.
– Чакай, щом нямаш работа! – усмихнал се селянинът и забързал да разказва за ума на ходжата.

Стопаните са виновни

Една нощ някой откраднал Петровото магаре. Сутринта Петър се оплакал на съседа си.
– Къде беше магарето? – попитал съседът.
– В обора.
– А защо не си заключил вратата?
– Хубава работа! – отговорил Петър. – Кой заключва магарето си в обора?!
– Ами тогава защо не си заградиш двора? Дигни висок и дебел зид, та да не може да го прескочи и най-големия крадец!
– Заслужава ли заради едно магаре да ограждам двора си?
– Щом не възприемаш никакъв съвет – отваряй си очите! – ядосал се съседът му. – Магарето не е коте, че крадецът да го скрие в пазвата си!
– Според тебе, съседе, излиза, че не са виновни крадците, а стопаните! – троснато отговорил Петър.

Работата е друга!

Настрадин Ходжа имал обичай да подрямва следобед. Един летен ден той лежал на сянка под една слива. При него дошъл Хитър Петър.
– Какво има? – попитал го ходжата, без да се помръдне.
– Преди малко – започнал да разказва разтревожено Петър – в ливадите една крава изтърбуши с рогата си друга крава. Изтърбушената крава умря.
– Успокой се – вдигнал ръка Настрадин, – чакай да разбера. Казваш, в ливадите една крава изтърбушила с рогата си друга крава…
– И изтърбушената крава умря, ходжа. Сега какво ще стане? – запитал Петър.
– От изтърбушената крава ще стане хубаво ядене. А другото добиче няма вина! – отговорил спокойно ходжата.
– Тогава аз напразно съм се страхувал! – въздъхнал Петър.
– Защо?
– Защото моята крава изтърбуши твоята.
– А-а-а, чакай тогава, работата е съвсем друга! – скочил като опарен Настрадин.

Добре го обръснал…

Срещу един празник Хитър Петър отишъл в бръснарницата да се обръсне. Бръснаря го нямало, затуй чиракът започнал да му сапунисва брадата.
– Къде е майсторът? – попитал Петър.
– Болен е! – отговорил чиракът.
– А ти можеш ли да бръснеш?
– Охо, разбира се, мога! Колко хора съм избръснал! – похвалил се чиракът.

Той насапунисал брадата на Петра, наточил бръснача и започнал да го бръсне. Но така бръснел, че при всяко допиране на бръснача порязвал бузата на Хитър Петър и на всяко порязано място слагал памук.
– Я чакай! – размърдал се Хитър Петър да стане.
– Но, бай Петре, къде така? Не съм те избръснал още наполовина! – зачудил се чиракът.
– Стига толкова! – погледнал се още веднъж в огледалото Хитър Петър. – Нали на половината ми лице посади памук? На другата половина смятам да засея лен!…

Каква неправда!

Бил хубав есенен ден. Хитър Петър отивал за едно далечно село. Изморил се по пътя и легнал да почине на сянка под голям дъб. На земята под дървото имало много желъди. Петър взел един желъд, поогледал го, измерил с очи дъба и завъртял глава:
– Каква неправда! Голямо дърво – малки плодове, а тънките лозинки раждат тикви, по-големи от човешка глава!
В това време паднал един желъд и го чукнал по носа.
– А, природата си знае работата! – рекъл Хитър Петър. – Добре, че дъбът не ражда тикви!…

КРЕДИТ: из „Хитър Петър“, Сава Попов, изд.Български писател, 1958 г.;

prikazki.eu