Битови приказки

Главата на Мулла

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Веднъж император Акбар така се ядосал за нещо на Мулла До-Пиядза, че наредил на един войник сутринта да го заколи и да донесе главата му.

Щом Мулла научил височайшата заповед, останал ужасен. Хукнал при Бирбал и го замолил да спаси живота му. Умният царски съветник го успокоил и му изложил хитър план, който на следващия ден осъденият трябвало да изпълни.

На следващата сутрин Мулла някак убедил войника да го заведе при императора жив. Само при вида му владетелят избухнал в гняв и попитал ядно войника:
– Не ти ли рекох да ми донесеш главата на Мулла, не целия човек?
Преди войникът да отвори уста, Молла заговорил почтително:
Хазор, вината не е негова! Аз го помолих да стори така. Уплаших се, че няма да изпълни заповедта Ви по възможно най-добрия начин, та реших да се заема сам. Хазор, според Вашето желание, Ви донесох главата на раменете си!

Акбар останал тъй доволен от думите, с които Мулла се защитил, че му позволил да я запази на мястото си.

КРЕДИТ: „Mulla’s Head“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu