Вълшебни приказки

Бялата мечка и троловете

Препоръчва се за възраст над 5 год.
6мин
чете се за

Някога, много отдавна във Финмарк живял един човек на име Халвор. Той имал огромна бяла мечка, която умеела да прави смайващи неща. Веднъж този човек си казал: „Тази мечка е истинско чудо, ще я дам на датския крал. Може в отплата той да ми напълни торбата с пари.“ Речено-сторено, Халвор се стегнал за път и повел мечката към Дания.

Вървял, що вървял и навлязъл в обширна мрачна гора. Вече се мръквало, а наоколо не се виждали никакви къщи и Халвор се уплашил, че трябва да нощува на открито, защитен само от клоните на дърветата.

За късмет скоро чул, че някой сече дърва. Тръгнал по звука и скоро излязъл на малко сечище. И наистина там видял млад дървар, потънал в работа.
„Щом има човек, наблизо има и къща – помислил си пътешественикът.“
– Добър ден! – поздравил Халвор.
– Добър ден! – отвърнал човекът с поглед, втренчен уплашено в грамадната мечка.
– Ще ни подслониш ли през нощта, мене и мечката? – попитал Халвор. – И би ли ни дал малко храна? Ще ти платя добре, ако си съгласен.
– С радост щях да ви посрещна – отвърнал дърварят, – но точно тази нощ, единствена в годината, никой не бива да замръква в моя дом, освен ако не иска да рискува живота си.
– Че как така? – смаял се Халвор.
– Ето каква е работата. Днес е Еньовден и на този ден всяка година среднощ у дома се събират горските тролове. Длъжен съм да им подготвя угощение, а те дивашки пируват чак до сутринта. Ако заварят вътре някой, със сигурност ще го разкъсат на парчета. Дори аз и жена ми не смеем да нощуваме там. Нощес ще спим в гората.
– Ама че работа – възкликнал Халвор. – И все пак искам да ида, за да видя истински тролове. Колкото до живота ми, мечката ще ме пази. Щом съм с нея, от нищо не ме е страх.
Думите му стреснали дърваря:
– Не, не! – развикал се той. – Моля те, недей да рискуваш. Остани нощес с нас в гората. Утре в безопасност ще се върнем у дома.
Но Халвор не щял да слуша. Искал да нощува в къща, пък и изгарял от желание да види троловете.
– Така да е – примирил се накрая дърварят, – щом не се страхуваш за живота си. Върви все по тази пътека и скоро ще идеш у дома.

Халвор благодарил и тръгнал с мечката по пътеката. Скоро пристигнал в къщичката на дърваря и влязъл. Ахнал, когато видял богатата трапеза, която дърварят бил подготвил за троловете. Устата му се напълнила със слюнка – имало наденички и пиво, риба и сладкиши, оризова каша и всякакви вкусотии. Опитал това-онова, дал малко на мечката и после седнал да чака троловете. Колкото до мечката, тя легнала до своя господар и заспала дълбоко.

Скоро откъм гората се разнесла дивашка дандания – мучене и грухтене, свиркане и бесни крясъци. Шумът ставал все по-силен и ужасен. Халвор не смогнал да се удържи и ужасно се уплашил. Космите му се изправили и хладни тръпки го полазили по гърба. Глъчката приближавала все повече и когато гостите стигнали до пътната порта, Халвор не издържал – скочил и хукнал към печката. Наврял се във фурната и затръшнал вратата след себе си. Колкото до бялата мечка, тя дори не помръднала, само изсумтяла в съня си.

Едва Халвор се скрил, когато вратата с трясък се отворила и страховитите тролове нахълтали в стаята.

Едни били грамадни, други дребни, едни дебели, други слаби. Някои имали дълги опашки, други къси, а трети – безопашати. Повечето били с две очи, но имало и с три, и с едно в средата на челото. Един от всички имал дълъг тънък нос като ръжен и останалите го наричали Дълъг Нос.

Троловете затръшнали след себе си вратата и се събрали край отрупаната с лакомства трапеза.
– Какво е това? – изврещял най-големият трол с отвратителен глас (а сърцето на Халвор заблъскало лудо в гърдите му). – Някой е бил тук преди нас, ял и пил от нашата трапеза.
Голям Нос започнал да души:
– Тук е седял – провикнал се той. – Да го намерим и да го разкъсаме на парчета.
– Вижте, тук има котка – извикало най-малкото тролче и посочило бялата мечка. – О, колко хубаво котенце! Писи-писи-писи!

„Писи-писи-писи!“

После забучило с вилица една наденица и я навряло в мечия нос.

В миг бялата мечка се изправила на крака и изревала. Цапардосала с лапа дребосъка и го запратила в другия край на стаята. Така се размахала, че едва не строшила на две носа на Дългия Нос. Огромните тролски уши запищели от мечите удари. Тупа-лупа – яко напердашила троловете. Те едва успели да се измъкнат през вратата и с жално квичене избягали в гората.

Когато се изнизали, Халвор изпълзял от печката и здраво залостил вратата. Настанили се с бялата мечка на богатата трапезата и се наяли до насита. После двамата легнали и спали непробудно цяла нощ.

На сутринта дърварят и семейството му се върнали и надникнали през прозореца. И какво да видят – Халвор и бялата мечка закусвали спокойно, сякаш нищо не се е случвало.
– Какво стана? – провикнал се дърварят. – Троловете не дойдоха ли?
– О, дойдоха – отвърнал Халвор, – но ги изгонихме и вече няма да посмеят да ви тормозят.
После разказал какво се случило през нощта и завършил:
– След боя, дето ядоха нощес, май повече няма да ти гостуват.
Дърварят много се зарадвал и благодарил от сърце. Двамата със съпругата му предложили да остане да живее при тях в гората, но той не приел. Отивал в Дания да продаде мечката на датския крал. Сбогувал се със съпрузите, пожелал им всичко добро и продължил пътя си.

На другата година, в навечерието на Еньовден дърварят сечал дърва в гората, когато един огромен грозен трол подал глава между дърветата.
– Дърварю, дърварю! – провикнал се той.
– Е – отвърнал човекът, – какво има?
– Я кажи, онази грамадна бяла котка още ли е у вас?
– Да, още е тука. Сега има пет малки котенца – всяко е още по-грамадно и силно от нея.
– Наистина ли?! – ужасил се тролът. – Тогава сбогом, дърварю, защото никога повече няма да дойдем у вас.

После скрил глава зад дърветата и това бил последният трол, когото дърварят чул и видял през живота си. От този ден нататък той и жена му заживели спокойно без страх.

А Халвор пристигнал в Дания и кралят толкова харесал бялата мечка, че му дал една торба пари, точно както се надявал. С парите Халвор захванал толкова успешна търговия, че скоро станал един от най-богатите в цяла Дания.

КРЕДИТ: „The great white bear and the trolls, a story from the norse“ (по The Cat on the Dovrefell – Asbjørnsen & Moe) – „Wonder tales from many lands“, 1920 г; АВТОР: Katharine Pyle; КОРИЦА: George W. Dasent; ИЛЮСТРАЦИЯ: Theodor Severin Kittelsen; ПРЕВОД: Л.Петкова © prikazki.eu 2023 г.

prikazki.eu